Toeslagen

Toetsinginkomen

Inkomstenverhogingen van de ex-partner genoten na de beëindiging van het partnerschap kunnen buiten beschouwing worden gelaten als dit leidt tot een hoger toetsingsinkomen (minimaal 10 procent). Inkomsten genoten door de ex-partner gedurende het partnerschap worden tijdsevenredig herleid naar een jaarinkomen.

Partnerbegrip

Als partner wordt niet aangemerkt een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belanghebbende een pleegvergoeding danwel kinderbijslag heeft ontvangen. Om niet als partner te worden aangemerkt moet een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen worden ingediend.
NnavV / NvW 24-10-2017 - Dit verzoek kan met terugwerkende kracht voor 2017 worden ingediend.


Autobelastingen

Catalogusprijs BPM

Vanaf 2018 zal de catalogusprijs van een auto niet meer gedefinieerd worden als de prijs die een fabrikant of importeur van een auto aan wederverkopers kenbaar heeft gemaakt, maar als de prijs die publiekelijk bekend is gemaakt. Deze catalogusprijs geldt ook voor de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting.


Afschrijving BPM

De specifieke afschrijvingstabel voor het bepalen van de BPM op bepaalde motorrijtuigen (bijvoorbeeld een bestelbus die als personenauto wordt gebruikt) verdwijnt naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad.


Vrijstelling bestelauto’s

Wanneer binnen vijf jaar de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s voor ondernemers niet meer van toepassing is, zal de ondernemer alsnog BPM verschuldigd zijn. De berekening van de verschuldigde BPM voor deze situaties wordt gelijkgetrokken met de berekeningswijze van gebruikte bestelauto’s.


Naheffing motorrijtuigenbelasting

De naheffing van motorrijtuigenbelasting omdat een motorrijtuig op de weg gebruikt wordt terwijl het geschorst is vindt niet meer plaats bij constatering dat het motorrijtuig wordt gebruikt, maar vanaf het moment dat niet meer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.


Definitie massa

De definitie van de massa van een auto wordt gelijkgetrokken met de definitie die het RDW hanteert. Aangezien de nieuwe definitie 100 kg hoger is dan de oude definitie, worden de gewichtsgrenzen in de tarieftabellen met 100 kg verhoogd.


Provinciale opcenten

De berekeningswijze van de provinciale opcenten is gewijzigd. Dit betreft een verduidelijking van de huidige systematiek.


Brandstoftoeslag

Een omissie in de Wet uitwerking autobrief II wordt opgelost, waardoor brandstoftoeslagen per 1 januari 2019 buiten toepassing blijven voor bestelauto’s voor gehandicapte personen en ondernemers


Omzetbelasting

Geneesmiddelen

Het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen wordt aangepast door wijziging van het begrip ‘geneesmiddel’. Met name producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, of waarvoor een expliciete vrijstelling in die wet is opgenomen, worden belast tegen 6 procent btw.


Hoofdelijke aansprakelijkheid

Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten. Als zij bij levering van een verpande of verhypothekeerde zaak of van een zaak waarop beslag is gelegd zich verhalen op de btw, dan zijn zij daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
Tweede Kamer 23-11-2017 -  Er komt een bewustheidsvermoeden voor de pandhouder, de hypotheekhouder of executant inzake het niet (volledig) worden voldaan van de btw door de belastingschuldige bij bovengenoemde aansprakelijkheidsbepaling


Zeeschepen

De toepassing van het btw-nultarief op de levering en bevoorrading van, alsmede diensten aan commerciële zeeschepen wordt aangepast. Het btw-nultarief geldt, indien dergelijke schepen voor tenminste 90 procent daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. 
NvW 16-11-2017 - De voorwaarde van gebruik van ten minste 90 procent op volle zee wordt verlaagd naar ten minste 70 procent.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De inwerkingtreding van de nieuwe btw-behandeling van zeeschepen wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.


Landbouwregeling

De btw-landbouwvrijstelling wordt afgeschaft. Voor bepaalde leveringen en diensten aan landbouwers/veehouders/tuinbouwers/bosbouwers vervalt het verlaagde btw-tarief. Landbouwers, etc. krijgen recht op aftrek van btw en moeten btw voldoen over hun prestaties. Die btw kunnen hun afnemers dan volgens de normale regels in aftrek brengen (het landbouwforfait vervalt).


Herziening landbouwregeling

De afschaffing van de landbouwregeling leidt ertoe dat de btw op investeringsgoederen die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen en waarvoor de herzieningsperiode nog loopt, wordt herzien in de eerste aangifte van 2018. Voor goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft maar nog niet in gebruik genomen, vindt btw-aftrek plaats in de eerste aangifte van 2018 overeenkomstig de bestemming.

Erfbelasting

Schenk- en erfbelasting

Huwelijkse voorwaarden

Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een vermogensverschuiving tussen de gehuwden of geregistreerde partners. Onder omstandigheden werd dit gezien als een belaste schenking. In de wet wordt nu geregeld dat voor zover de vermogensverschuiving leidt tot een meer gelijke verdeling, er onder voorwaarden geen schenking wordt geconstateerd.
Echter, een meer ongelijke verdeling leidt onder voorwaarden tot constatering van een schenking.
NnavV / NvW 24-10-2017 - Als sprake is van een schenking, wordt deze gewaardeerd volgens de reguliere waarderingsvoorschriften voor de schenk- en erfbelasting. Voor een woning wordt bijvoorbeeld aangesloten bij de WOZ-waarde.
Wetgevingsoverleg 02-11-2017 - Als een potentiële ongelijke vermogensverdeling in de huwelijkse voorwaarden is belast met schenkbelasting, maar die vermogensverdeling zich uiteindelijk niet voordoet, kan in een aantal specifieke gevallen vermindering van de aanslag worden verleend.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De voorgestelde wijzigingen worden ingetrokken, de wet zal op dit punt niet veranderen. De regering wordt verzocht de beoogde aanpak van misbruik op een rechtvaardigere wijze vorm te geven, waarbij goedwillende burgers niet worden geraakt.


Schijnhuwelijk

Als een huwelijk primair wordt gesloten om schenk- of erfbelasting te ontgaan, dan is sprake van een ‘schijnhuwelijk’. Iedere overgang van vermogen als gevolg van een schijnhuwelijk is een belastbare schenking. 
NnavV / NvW 24-10-2017 - ‘Schijn-gehuwden’ kwalificeren niet als fiscaal partners voor schenk- en erfbelasting, zodat voor hen het (lagere) partnertarief niet geldt.


Aanslagtermijn

Wanneer later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin een schenking heeft plaatsgevonden daarvan aangifte is gedaan, gaat voortaan de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. Door aangifte te doen binnen de termijn, kan lange onzekerheid over de aanslag worden vermeden.


Navordering

Bij schenking of vererving van bijvoorbeeld ondernemingsvermogen wordt naast een normale aanslag nog een conserverende aanslag opgelegd. Na bezwaar of beroep werd soms een van deze aanslagen verminderd. De wet voorziet nu in de mogelijkheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag voor de vermeerdering van de andere aanslag.

Inkomstenbelasting

Eigenwoningforfait

Op basis van de nu geldende regels wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait (grotendeels) verminderd tot nul bij geen of een beperkte eigenwoningschuld (de ‘Wet Hillen’). Deze regeling wordt vanaf 2019 in dertig jaar in gelijke stappen afgeschaft. Daardoor blijft het eigenwoningforfait gelden, ook bij een volledig afgeloste eigen woning.

Box 3 - heffingsvrij vermogen

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Het vrijgestelde bedrag wordt per 2018 verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Voor partners wordt dit dus 60.000 euro.

Box 3 - forfaitaire rendementen

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Het forfaitaire rendement in box 3 wordt per 2018 vastgesteld op basis van actuelere rendementen. Het forfaitair rendement is gebaseerd op een mix tussen spaarrendement en beleggingsrendement. Het spaargedeelte in deze rendementsmix wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde spaarrente tussen anderhalf tot een half jaar voor de peildatum (1 januari).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Op basis van de EIA mag een ondernemer een percentage van de investering aftrekken van de winst. Het gaat om investeringen op de Energielijst. De ondernemer moet hiervoor een verzoek indienen bij de RVO (rvo.nl). Het aftrekpercentage wordt verlaagd van 55 procent naar 54,5 procent.

Mobiliteitsmaatregelen

Voordelen uit stimuleringsprojecten voor mobiliteit (bekend van de ‘mijd de spits’-acties) waren altijd vrijgesteld. Deze wordt vervangen door een vrijstelling voor voordelen uit aangewezen projecten voor hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. De vrijstelling is ook van toepassing voor werknemers en zzp’ers.

Giftenaftrek

Sinds 1 januari 2012 geldt een verhoogde aftrekmogelijkheid voor giften aan culturele instellingen. Deze regeling zou met ingang van 1 januari 2018 vervallen. Omdat het volgende kabinet hierover moet beslissen, is de regeling verlengd tot 1 januari 2019.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De verhoogde aftrekmogelijkheid blijft structureel gelden.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting gaat per saldo met 11 euro omhoog naar 2.265 euro.

Ouderenkorting

De maximale ouderenkorting gaat per saldo 126 euro omhoog naar 1.418 euro.
Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Per 2019 gaat de ouderenkorting omhoog met 160 euro. Tegelijk wordt de ouderenkorting geleidelijk afgebouwd tot nihil bij een verzamelinkomen van 50.000 euro.

Alleenstaande ouderenkorting

De alleenstaande ouderenkorting wordt met 15 euro verlaagd naar 423 euro.

Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 -  De uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting tegen het partnerinkomen wordt per 2019 afgebouwd, zoals dit ook al gebeurt met de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Kinderopvangtoeslag

De vrijstelling voor kinderopvangtoeslag is uitgebreid met gemeentelijke tegemoetkomingen voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie of de persoonlijke situatie van de ouder (bijvoorbeeld ontvanger algemene bijstand of jonger dan 18 jaar).

Partnerbegrip

Als partner wordt niet aangemerkt een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belanghebbende een pleegvergoeding danwel kinderbijslag heeft ontvangen. Om niet als partner te worden aangemerkt moet een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen worden ingediend.
NnavV / NvW 24-10-2017 - Dit verzoek kan met terugwerkende kracht voor 2017 worden ingediend.

Pleegzorgvergoedingen

Gezinnen met meer dan drie pleegkinderen ontvangen mogelijk meer pleegzorgvergoeding dan de kosten. Om dit inkomen onbelast te laten, blijven pleegzorgvergoedingen voorlopig vrijgesteld. Deze vrijstelling zou met ingang van 1 januari 2018 vervallen, maar is voorlopig verlengd tot 1 januari 2019.


Fiscale voorstellen 2018

Fiscale voorstellen uit Regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

Eén van de relevante ontwikkelingen is dat de nieuwe regering enkele fiscale voorstellen uit het Regeerakkoord 2017 – 2021 heeft opgenomen in het Belastingplan 2018. Een aantal van die maatregelen gaat al in 2018 in. Het betreft echter ook maatregelen die in 2019 in moeten gaan, maar die tijdig in de wet moeten worden opgenomen.

Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

 • Het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar € 30.000.
 • Het in box 3 van de inkomstenbelasting in aanmerking te nemen forfaitaire rendement wordt met ingang van 1 januari 2018 aangepast. Daarbij wordt meer dan nu het geval is aangesloten bij het actuele rendement van spaartegoeden.
 • De mogelijkheid om de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting door de Belastingdienst te laten uitbetalen aan de minstverdienende partner wordt geleidelijk afgeschaft.
 • Het ‘hoge’ bedrag van de ouderenkorting wordt per 1 januari 2019 met € 160 verhoogd. Daarnaast wordt de ouderenkorting vanaf een bepaald inkomen geleidelijk afgebouwd.
 • Aanvankelijk zou de vennootschapsbelasting worden verlaagd door de eerste tariefschijf stapsgewijs te verlengen van € 200.000 naar € 350.000. Deze verlenging van de tariefschijf wordt teruggedraaid.
 • Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%.

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages in 4% en 22%.

Toeslagen

Toetsinginkomen

Inkomstenverhogingen van de ex-partner genoten na de beëindiging van het partnerschap kunnen buiten beschouwing worden gelaten als dit leidt tot een hoger toetsingsinkomen (minimaal 10 procent). Inkomsten genoten door de ex-partner gedurende het partnerschap worden tijdsevenredig herleid naar een jaarinkomen.

Partnerbegrip

Als partner wordt niet aangemerkt een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belanghebbende een pleegvergoeding danwel kinderbijslag heeft ontvangen. Om niet als partner te worden aangemerkt moet een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen worden ingediend. 
NnavV / NvW 24-10-2017 - Dit verzoek kan met terugwerkende kracht voor 2017 worden ingediend.


Autobelastingen

Catalogusprijs BPM

Vanaf 2018 zal de catalogusprijs van een auto niet meer gedefinieerd worden als de prijs die een fabrikant of importeur van een auto aan wederverkopers kenbaar heeft gemaakt, maar als de prijs die publiekelijk bekend is gemaakt. Deze catalogusprijs geldt ook voor de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting.


Afschrijving BPM

De specifieke afschrijvingstabel voor het bepalen van de BPM op bepaalde motorrijtuigen (bijvoorbeeld een bestelbus die als personenauto wordt gebruikt) verdwijnt naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad.


Vrijstelling bestelauto’s

Wanneer binnen vijf jaar de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s voor ondernemers niet meer van toepassing is, zal de ondernemer alsnog BPM verschuldigd zijn. De berekening van de verschuldigde BPM voor deze situaties wordt gelijkgetrokken met de berekeningswijze van gebruikte bestelauto’s.


Naheffing motorrijtuigenbelasting

De naheffing van motorrijtuigenbelasting omdat een motorrijtuig op de weg gebruikt wordt terwijl het geschorst is vindt niet meer plaats bij constatering dat het motorrijtuig wordt gebruikt, maar vanaf het moment dat niet meer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.


Definitie massa

De definitie van de massa van een auto wordt gelijkgetrokken met de definitie die het RDW hanteert. Aangezien de nieuwe definitie 100 kg hoger is dan de oude definitie, worden de gewichtsgrenzen in de tarieftabellen met 100 kg verhoogd.


Provinciale opcenten

De berekeningswijze van de provinciale opcenten is gewijzigd. Dit betreft een verduidelijking van de huidige systematiek.


Brandstoftoeslag

Een omissie in de Wet uitwerking autobrief II wordt opgelost, waardoor brandstoftoeslagen per 1 januari 2019 buiten toepassing blijven voor bestelauto’s voor gehandicapte personen en ondernemers


Omzetbelasting

Geneesmiddelen

Het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen wordt aangepast door wijziging van het begrip ‘geneesmiddel’. Met name producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, of waarvoor een expliciete vrijstelling in die wet is opgenomen, worden belast tegen 6 procent btw.


Hoofdelijke aansprakelijkheid

Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten. Als zij bij levering van een verpande of verhypothekeerde zaak of van een zaak waarop beslag is gelegd zich verhalen op de btw, dan zijn zij daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
Tweede Kamer 23-11-2017 -  Er komt een bewustheidsvermoeden voor de pandhouder, de hypotheekhouder of executant inzake het niet (volledig) worden voldaan van de btw door de belastingschuldige bij bovengenoemde aansprakelijkheidsbepaling


Zeeschepen

De toepassing van het btw-nultarief op de levering en bevoorrading van, alsmede diensten aan commerciële zeeschepen wordt aangepast. Het btw-nultarief geldt, indien dergelijke schepen voor tenminste 90 procent daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. 
NvW 16-11-2017 - De voorwaarde van gebruik van ten minste 90 procent op volle zee wordt verlaagd naar ten minste 70 procent.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De inwerkingtreding van de nieuwe btw-behandeling van zeeschepen wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.


Landbouwregeling

De btw-landbouwvrijstelling wordt afgeschaft. Voor bepaalde leveringen en diensten aan landbouwers/veehouders/tuinbouwers/bosbouwers vervalt het verlaagde btw-tarief. Landbouwers, etc. krijgen recht op aftrek van btw en moeten btw voldoen over hun prestaties. Die btw kunnen hun afnemers dan volgens de normale regels in aftrek brengen (het landbouwforfait vervalt).


Herziening landbouwregeling

De afschaffing van de landbouwregeling leidt ertoe dat de btw op investeringsgoederen die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen en waarvoor de herzieningsperiode nog loopt, wordt herzien in de eerste aangifte van 2018. Voor goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft maar nog niet in gebruik genomen, vindt btw-aftrek plaats in de eerste aangifte van 2018 overeenkomstig de bestemming.

Erfbelasting

Schenk- en erfbelasting

Huwelijkse voorwaarden

Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een vermogensverschuiving tussen de gehuwden of geregistreerde partners. Onder omstandigheden werd dit gezien als een belaste schenking. In de wet wordt nu geregeld dat voor zover de vermogensverschuiving leidt tot een meer gelijke verdeling, er onder voorwaarden geen schenking wordt geconstateerd.
Echter, een meer ongelijke verdeling leidt onder voorwaarden tot constatering van een schenking.
NnavV / NvW 24-10-2017 - Als sprake is van een schenking, wordt deze gewaardeerd volgens de reguliere waarderingsvoorschriften voor de schenk- en erfbelasting. Voor een woning wordt bijvoorbeeld aangesloten bij de WOZ-waarde.
Wetgevingsoverleg 02-11-2017 - Als een potentiële ongelijke vermogensverdeling in de huwelijkse voorwaarden is belast met schenkbelasting, maar die vermogensverdeling zich uiteindelijk niet voordoet, kan in een aantal specifieke gevallen vermindering van de aanslag worden verleend.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De voorgestelde wijzigingen worden ingetrokken, de wet zal op dit punt niet veranderen. De regering wordt verzocht de beoogde aanpak van misbruik op een rechtvaardigere wijze vorm te geven, waarbij goedwillende burgers niet worden geraakt.


Schijnhuwelijk

Als een huwelijk primair wordt gesloten om schenk- of erfbelasting te ontgaan, dan is sprake van een ‘schijnhuwelijk’. Iedere overgang van vermogen als gevolg van een schijnhuwelijk is een belastbare schenking. 
NnavV / NvW 24-10-2017 - ‘Schijn-gehuwden’ kwalificeren niet als fiscaal partners voor schenk- en erfbelasting, zodat voor hen het (lagere) partnertarief niet geldt.


Aanslagtermijn

Wanneer later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin een schenking heeft plaatsgevonden daarvan aangifte is gedaan, gaat voortaan de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. Door aangifte te doen binnen de termijn, kan lange onzekerheid over de aanslag worden vermeden.


Navordering

Bij schenking of vererving van bijvoorbeeld ondernemingsvermogen wordt naast een normale aanslag nog een conserverende aanslag opgelegd. Na bezwaar of beroep werd soms een van deze aanslagen verminderd. De wet voorziet nu in de mogelijkheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag voor de vermeerdering van de andere aanslag.

Inkomstenbelasting

Eigenwoningforfait

Op basis van de nu geldende regels wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait (grotendeels) verminderd tot nul bij geen of een beperkte eigenwoningschuld (de ‘Wet Hillen’). Deze regeling wordt vanaf 2019 in dertig jaar in gelijke stappen afgeschaft. Daardoor blijft het eigenwoningforfait gelden, ook bij een volledig afgeloste eigen woning.

Box 3 - heffingsvrij vermogen

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Het vrijgestelde bedrag wordt per 2018 verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Voor partners wordt dit dus 60.000 euro.

Box 3 - forfaitaire rendementen

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Het forfaitaire rendement in box 3 wordt per 2018 vastgesteld op basis van actuelere rendementen. Het forfaitair rendement is gebaseerd op een mix tussen spaarrendement en beleggingsrendement. Het spaargedeelte in deze rendementsmix wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde spaarrente tussen anderhalf tot een half jaar voor de peildatum (1 januari).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Op basis van de EIA mag een ondernemer een percentage van de investering aftrekken van de winst. Het gaat om investeringen op de Energielijst. De ondernemer moet hiervoor een verzoek indienen bij de RVO (rvo.nl). Het aftrekpercentage wordt verlaagd van 55 procent naar 54,5 procent.

Mobiliteitsmaatregelen

Voordelen uit stimuleringsprojecten voor mobiliteit (bekend van de ‘mijd de spits’-acties) waren altijd vrijgesteld. Deze wordt vervangen door een vrijstelling voor voordelen uit aangewezen projecten voor hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. De vrijstelling is ook van toepassing voor werknemers en zzp’ers.

Giftenaftrek

Sinds 1 januari 2012 geldt een verhoogde aftrekmogelijkheid voor giften aan culturele instellingen. Deze regeling zou met ingang van 1 januari 2018 vervallen. Omdat het volgende kabinet hierover moet beslissen, is de regeling verlengd tot 1 januari 2019.
Tweede Kamer 23-11-2017 - De verhoogde aftrekmogelijkheid blijft structureel gelden.

Algemene heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting gaat per saldo met 11 euro omhoog naar 2.265 euro.

Ouderenkorting

De maximale ouderenkorting gaat per saldo 126 euro omhoog naar 1.418 euro.
Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 - Per 2019 gaat de ouderenkorting omhoog met 160 euro. Tegelijk wordt de ouderenkorting geleidelijk afgebouwd tot nihil bij een verzamelinkomen van 50.000 euro.

Alleenstaande ouderenkorting

De alleenstaande ouderenkorting wordt met 15 euro verlaagd naar 423 euro.

Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Maatregel regeerakkoord 03-11-2017 -  De uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting tegen het partnerinkomen wordt per 2019 afgebouwd, zoals dit ook al gebeurt met de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Kinderopvangtoeslag

De vrijstelling voor kinderopvangtoeslag is uitgebreid met gemeentelijke tegemoetkomingen voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie of de persoonlijke situatie van de ouder (bijvoorbeeld ontvanger algemene bijstand of jonger dan 18 jaar).

Partnerbegrip

Als partner wordt niet aangemerkt een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belanghebbende een pleegvergoeding danwel kinderbijslag heeft ontvangen. Om niet als partner te worden aangemerkt moet een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen worden ingediend.
NnavV / NvW 24-10-2017 - Dit verzoek kan met terugwerkende kracht voor 2017 worden ingediend.

Pleegzorgvergoedingen

Gezinnen met meer dan drie pleegkinderen ontvangen mogelijk meer pleegzorgvergoeding dan de kosten. Om dit inkomen onbelast te laten, blijven pleegzorgvergoedingen voorlopig vrijgesteld. Deze vrijstelling zou met ingang van 1 januari 2018 vervallen, maar is voorlopig verlengd tot 1 januari 2019.


Fiscale voorstellen 2018

Fiscale voorstellen uit Regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

Eén van de relevante ontwikkelingen is dat de nieuwe regering enkele fiscale voorstellen uit het Regeerakkoord 2017 – 2021 heeft opgenomen in het Belastingplan 2018. Een aantal van die maatregelen gaat al in 2018 in. Het betreft echter ook maatregelen die in 2019 in moeten gaan, maar die tijdig in de wet moeten worden opgenomen.

Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

 • Het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar € 30.000.
 • Het in box 3 van de inkomstenbelasting in aanmerking te nemen forfaitaire rendement wordt met ingang van 1 januari 2018 aangepast. Daarbij wordt meer dan nu het geval is aangesloten bij het actuele rendement van spaartegoeden.
 • De mogelijkheid om de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting door de Belastingdienst te laten uitbetalen aan de minstverdienende partner wordt geleidelijk afgeschaft.
 • Het ‘hoge’ bedrag van de ouderenkorting wordt per 1 januari 2019 met € 160 verhoogd. Daarnaast wordt de ouderenkorting vanaf een bepaald inkomen geleidelijk afgebouwd.
 • Aanvankelijk zou de vennootschapsbelasting worden verlaagd door de eerste tariefschijf stapsgewijs te verlengen van € 200.000 naar € 350.000. Deze verlenging van de tariefschijf wordt teruggedraaid.
 • Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%.

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages in 4% en 22%.


Fiscale en andere wijzigingen per 2018

Vanaf 1 januari 2018 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:


1. Heffingvrij vermogen en Box 3

Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

2. Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen,  kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

3. Ouderenkorting

De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting.  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting, een korting bij uw  belastingaangifte. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.

4. Toeslagen 10%-regeling

Als uw ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag namelijk aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt.  Om die gevolgen te voorkomen, kunt u vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik maken van de zogenoemde 10%-regeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger zijn geworden. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de regeling toe te passen.

5. Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

6. Btw-tarief voor geneesmiddelen

Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Onder het verlaagde btw-tarief vallen alleen producten, waarvoor een (parallel)handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard btw-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.

7. Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat betekent dat zij een btw-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op btw-aftrek. De maatregel is in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken al aangekondigd, zodat de betrokken ondernemers zich hebben kunnen voorbereiden.