Belangrijke belastingwijzigingen

Belangrijkste belastingwijzigingen

per 1 januari 2022

Nieuwsbericht | 21-12-2021 | 14:00

Thuiswerkkosten

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van €2 per dag te geven. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Wonen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op 3 onderdelen aangepast. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Zo wordt het onder andere in meer gevallen mogelijk om voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek te krijgen.

Aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Belasting voor bedrijven

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van €245.000 naar €395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Aanpak Belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Dit was een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals en hiermee wordt gezorgd dat bedrijven die in Nederland winst maken, hier wel belasting over betalen. Bedrijven mogen vanaf volgend jaar verliezen tot €1.000.000 van de winst verrekenen en boven dat bedrag mogen verliezen nog maar met 50% van de winst verrekend worden. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar.

De zogenoemde hybride mismatches worden verder aangepakt. Met hybride mismatches konden bedrijven een betaling in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast, of 1 betaling in meerdere landen aftrekken.

Vanaf 2022 wordt ook de earningsstrippingmaatregel aangescherpt. Deze maatregel beperkt bedrijven in de rente die ze mogen aftrekken van de te belasten winst. Dit aftrekpercentage gaat in 2022 van 30% naar 20%.

Inkomstenbelasting 2022

Inkomensafhankelijke combinatiekorting verlaagd

Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt lager vanaf 1 januari 2022.

Dit geldt voor iedereen die in 2022 de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt en een inkomen van meer dan € 27.350 heeft. Het bedrag is in 2022 maximaal € 2.534.


Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting als u of uw partner in het buitenland woont

Vanaf 1 januari 2022 verandert voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting de beoordeling van het fiscaal partnerschap. U en uw partner zijn dan fiscale partners als u beiden in Nederland zou wonen en wij u dan als fiscale partners zouden aanmerken.

Dit geldt voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting en waarvoor vanaf 1 januari 2022 1 van de volgende situaties geldt:

 • U en uw partner wonen buiten Nederland.
 • U woont in Nederland en uw echtgenoot woont buiten Nederland. 
Voorlopige aanslag

In uw voorlopige aanslag 2022 gebruikt de Belastingdienst de tarieven en heffingskortingen die zijn opgenomen in het belastingplan 2022.


Veranderingen in de eigenwoning-regeling

De eigenwoningregeling wordt vanaf 1 januari 2022 op 3 onderdelen aangepast:

 • de eigenwoningreserve
 • de aflossingsstand
 • de eigenwoningschuld

De veranderingen voorkomen onbedoelde beperkingen van renteaftrek als u een partner hebt.

Dit geldt voor iedereen die samen met een partner een woning koopt en daarvóór zelf ook al een koopwoning had. En voor iedereen die een koopwoning had met een partner die komt te overlijden.

Fiscale wijzigingen      

                       


AOW-leeftijd: stijgt minder snel

 • De AOW-leeftijd is in 2022 : 66 jaar en 7 maanden. Dat was in 2021 66 jaar en 4 maanden.
 • Dit geldt voor iedereen die in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wat betekent deze verandering voor u?
 • Op uw AOW-leeftijd krijgt u te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.
 • U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.


Scholingsuitgaven: geen aftrek

meer vanaf 2022

De aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven vervalt per 1 januari 2022.

Dit geldt voor iedereen die in 2022 studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft.

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.Vanaf 1 maart 2022 kunt u een STAP-budget aanvragen bij het UWV.


Aftrekposten worden

geleidelijk afgebouwd

In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt.

Dit geldt voor iedereen die in 2022 een inkomen in de hoogste schijf heeft én aftrekbare kosten. Zoals persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), aftrekbare kosten van de eigen woning, ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten.

Uw aftrekposten worden gecorrigeerd door een tariefsaanpassing. U vindt het bedrag van de tariefsaanpassing op uw aanslag inkomstenbelasting. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2022 9,5%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor een persoon met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • scholingsuitgaven
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
  • aftrekbare rente en kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
  • aftrekbare rente en kosten van de eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen


UW PARTNER VANAF HET BEGIN!

De werkwijze van ons kantoor laat zich omschrijven als meedenkend, servicegericht en proactief. Daarnaast zijn de diensten zeer betaalbaar. Impro AA is er in geslaagd om deskundige en toch betaalbare dienstverlening te leveren. Onze kracht is onze kennis en uw vertrouwen. Het is belangrijk om uw administratie en belastingzaken op orde te hebben.   We helpen u graag mee!

impro accounting en audit