Actueel fiscaal nieuws 2024

Belangrijke belastingwijzigingen

Belangrijkste belastingwijzigingen

per 1 januari 2024

Nieuwsbericht | 20-12-2023 | 12:39

 

Op 19 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2024. Het pakket bevat maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel, die de koopkracht ondersteunen en het belastingstelsel eenvoudiger maken. Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder. 

 

Inkomen

Het kabinet  heeft in het pakket Belastingplan 2024 een serie maatregelen opgenomen waardoor werkenden, gepensioneerden en de meeste zzp'ers en ondernemers netto meer overhouden. De eerste belastingschijf van de Inkomstenbelasting gaat weliswaar met 0,04% omhoog, maar de arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd en de algemene heffingskorting wordt geindexeerd. 

Ondernemers met een hoger inkomen gaan wel meer belasting betalen. Deze ib- ondernemers hebben te maken met de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek uit het vorige Belastingplan van € 5030 naar € 3750 en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 13,31%. Zij betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Met het verlagen van de mkob-winstvrijstelling verkleinen we het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting.

Ook worden de onbelaste reisvergoeding en de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd. De onbelaste reisvergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. De maximale onbelaste uurvergoeding voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder wordt per 1 januari verhoogd naar € 5,50 per uur. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar wordt het bedrag verhoogd naar € 3,25 per uur. De totale maximale vrijwiligersvergoeding in 2024 is € 2100 per jaar en € 210 per maand.

 

Ondernemen

Per 1 januari treedt de tweede schijf in box 2 in werking. Deze maatregel is in het Belastingplan 2023 aangekondigd. Hierdoor wordt vanaf 2024 24,5% belasting betaald over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon in box 2. Over al het inkomen boven € 67.000 betalen mensen 33% belasting.

Daarnaast zijn er bij de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer nog twee aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt per 2024 30%-regeling beperkt tot de Balkenende norm (€ 233.000 in 2024) en daarnaast wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. De eerste 20 maanden geldt een vrijstellling van 30% van het loon, voor de daarop volgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 20% en de daaropvolgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 10%. Daarnaast wordt het lenen bij eigen bv verder gemaximeerd door het bedrag te verlagen van € 700.000 naar € 500.000.

 

Inkomstenbelasting 2024

Vermogen en wonen

Het kabinet heeft besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 twee verfijningen door te voeren in de overbruggingswet box 3. Deze maatregelen zijn daarmee al van toepassing op uw aangifte Inkomstenbelasting 2023. Zo valt het vermogen van een reservefonds van een vereniging van eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris vanaf daat moment in de categorie banktegoeden. Daarnaast worden onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer belast in box 3. Deze schulden hoeven mensen niet meer op te geven aan de belasting. Zo wordt de belasting op vermogen beter verdeeld. Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft de Tweede Kamer besloten het belastingtarief in box 3 na amendering te vehogen van 32% naar 36% per 1 januari 2024. Het heffingsvrije vermogen wordt niet aangepast. Dat blijft € 57.000 (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap)

De woningwaarderingsgrens voor de startersvrijstelling is voor 2024 verhoogd naar € 510.000 (€ 440.000 in 2023).

Verder is het vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning.

Om de druk op de fiscale wetgeving en de rechtspraak in te perken en te voorkomen dat rechtsbescherming misbruikt wordt voor een verdienmodel, wordt vanaf 2024 de proceskostenvergoeding direct overgemaakt aan de burger of het bedrijf namens wie bezwaar is gemaakt. Deze vergoeding wordt ook verlaagd tot 25% van de huidige vergoeding als de burger of het bedrijf inhoudeliijk gelijk krijgt bij een bezwaar of beroep over de WOZ of bpm.

Klimaat

De vermindering energiebelasting, het vaste bedrag dat per aansluiting van de energierekening afgaat, wordt per 1 januari verhoogd naar € 631,39 incl. btw per jaar. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Daarnaast gaan per 1 juli passagiers van de meeste privevliegtuigen vliegbelasting betalen, door een aanpassing van de gewichtsgrens van vliegtuigen. Deze wordt verlaagd van 8.616 kilogram naar 4000 kilogram.

 

Brandstofaccijns

Om de koopkracht verder te ondersteunen heeft de Tweede Kamer daarnaast besloten om de tarieven van de brandstofaccijns in 2024 gelijk te houden aan de tarieven die gelden per 1 juli 2023. De accijns voor een liter benzine blijft daardoor € 0,79, een liter diesel € 0,52 en een liter LPG € 0,19.

  
Fiscale wijzigingen

    

Gezondheid

Per 2024 wordt de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken verhoogd van € 8,83 naar € 26,13 per 100 liter. Mineraalwater wordt vanaf datzelfde moment uitgezonderd van de verbruiksbelasting.

Om een gezonde levenstijl te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen verhoogt het kabinet daarnaast de accijns op alcohol en tabak. Het accijnstarief voor alcohol wordt per 2024 verhoogd met 8,4%. Vanaf 1 april bedraagt de accijns op sigaretten € 7,81 per pakje van 20 sigaretten en de accijns op shag € 17,35 per pakje van 50 gram. Een pakje sigaretten (20 stuks) kost dan vanaf 1 april 2024 gemiddeld € 11,10 en een pakje shag (50 gram) € 24,62 inclusief btw.

 

Verhoging onbelaste

reiskostenvergoeding


Per 1 januari 2024 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee
gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer. De maatregel geldt ook voor ondernemers en resultaatgenieters voor de inkomstenbelasting. Zij mogen per 2024 ook het verhoogde bedrag van
€ 0,23 per kilometer voor zakelijke reizen aftrekken van hun winst.
De verhoging geldt daarnaast voor:
• Reiskosten voor ziekenbezoek
• Kilometervergoeding voor weekend- en vakantieuitgaven voor gehandicapten
• Giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

 

Uitbetaling heffingskortingen

vervalt grotendeels


Voor een belastingplichtige met geen of een laag inkomen kan het recht op heffingskortingen hoger zijn dan de verschuldigde belasting. In dat geval wordt een deel van de heffingskortingen
niet verzilverd. In 2022 konden de niet-verzilverde algemene heffingskorting, arbeidskorting en
inkomensafhankelijke combinatiekorting onder bepaalde voorwaarden nog voor 6,67% worden
uitbetaald. De belastingplichtige moest wel een fiscaal partner hebben om van die mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 2023 is het uitbetalen van heffingskortingen niet meer mogelijk voor belastingplichtigen die geboren zijn op of na 1 januari 1963.