Audit

Audit is een onafhankelijke beoordelingsfunctie om de activiteiten en de resultaten van uw organisatie te onderzoeken en te evalueren.

Op de volgende gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

onderzoek en controle door financiële-, operationele-, IT- en kwaliteitsaudits
onderzoek administratieve organisatie en interne controle 

Financiële audit

Proffessionele controle van de boekhouding van uw bedrijf waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen en betrouwbaarheid van de verslaglegging. 

Operationele audit

Onderzoek en controle van de processen van uw bedrijf waarbij wordt gekeken naar het opzet en werking van beheersmaatregelen. 

IT audit

Onderzoek naar juistheid, geoorlofdheid en tijdigheid van een geautomatiseerd informatiesysteem waarbij een oordeel wordt gevormd over de betrouwbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de ontwikkeling en het gebruik van informatie systeem.

Kwaliteitsaudit

Proffesionele controle van de kwaliteitsysteem van uw bedrijf  om aan te tonen dat er adequaat en goed gewerkt wordt met een kwaliteitssysteem. (bv. HKZ keurmerk controle voor zorginstelingen)

Administratieve organisatie

Onjuiste verkoopfacturen, verkeerde afleveringen, een groot aantal creditfacturen, onterechte aanmaningen, klachten?
Onjuiste verantwoording naar zorgkantoor, onjuiste  productieregistratie, klachten?
Het zijn treurige symptome die doen afbreuk aan waar een onderneming voor staat. De kwaliteit van de interne organisatie is bepalend voor hoe leveranciers, eigen medewerkers en afnemers de dienstverlening uiteindelijk beoordelen.

Heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden, geeft rust en ruimte voor focus op het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Tijdig inzicht in risico`s, prestaties en de werking van de interne organisatie stellen een onderneming in staat snel te anticiperen op veranderingen.

Interne controle biedt de oplossing voor:
Beschrijving van processen
Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en rollen op functie- en afdelingsniveau
Vastlegging risico´s en maatregelen van interne controle
Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking
Managementrapportages rondom processen, risico´s en interne controle


We helpen organisaties te voldoen aan hun strategische en financiële doelstellingen.